Algemeen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kamers in Nederland (onderdeel van Bridge Marketing). U dient zich ervan bewust te zijn dat Kamers in Nederland (onderdeel van Bridge Marketing) niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Kamers in Nederland (onderdeel van Bridge Marketing) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kamers in Nederland (onderdeel van Bridge Marketing) of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kamers in Nederland (onderdeel van Bridge Marketing) of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u zich inschrijft op een van de websites van Kamers in Nederland, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Kamers in Nederland of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Kamers in Nederland, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Kamers in Nederland vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Kamers in Nederland houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Kamers in Nederland worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Kamers in Nederland of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Kamers in Nederland;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Kamers in Nederland op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  • Om te voldoen aan de op Kamers in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Kamers in Nederland.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Kamers in Nederland producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Kamers in Nederland producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming NIET verstrekt aan partijen die niet tot Kamers in Nederland behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Kamers in Nederland worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product od dienst). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld aan de verhuurder van een woonruimte die voldoet aan de criteria die u ons hebt verstrekt). Daarnaast is het mogelijk dat Kamers in Nederland op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Kamers in Nederland zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Kamers in Nederland uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Kamers in Nederland ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Kamers in Nederland uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van Kamers in Nederland kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in onze cookieverklaring.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Kamers in Nederland-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van Kamers in Nederland terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Voor digitale diensten van Kamers in Nederland waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Kamers in Nederland de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

Kamers in Nederland respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Kamers in Nederland. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Kamers in Nederland, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Kamers in Nederland spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Kamers in Nederland is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Kamers in Nederland.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Kamers in Nederland zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Kamers in Nederland via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Kamers in Nederland B.V.
t.a.v. de directie
Herengracht 514 - 2
1017 CC Amsterdam

 
Of per email naar: info@kamersinnederland.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Kamers in Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Kamers in Nederland B.V. (onderdeel van Bridge Marketing)
Herengracht 514 -  2
1017 CC Amsterdam
info@kamersinnederland.nl
KVK# 57372497
 

Deze Privacy Verklaring is vastgesteld op 21 februari 2014.