Aan de gemeente waarin je woont betaal je gemeentelijke heffingen. Dit geld gebruikt de gemeente vervolgens om voorzieningen in jouw stad mee te betalen. De tarieven van gemeentelijke belastingen kunnen per stad verschillen, omdat een gemeente zelf de hoogte hiervan mag bepalen.

Welke gemeentelijke belastingen betalen studenten?

Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting betaal je zodat de gemeente kan zorgen voor zuivering van afvalwater en het goed onderhouden van plassen, grachten, rivieren en sloten. Er bestaan drie soorten waterschapsbelastingen, namelijk: verontreinigingsheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Meestal betaal je als student alleen zuiveringsheffing. Deze heffing betaal je namelijk als je woning aangesloten is op het riool. Het geld dat met deze heffing binnenkomt wordt gebruikt om afvalwater te zuiveren. Voor 2014 is het tarief voor de zuiveringsheffing vastgesteld op: €54 per vervuilingseenheid. Als je met meerdere mensen op hetzelfde adres woont, kan je dit bedrag delen door het aantal personen dat op hetzelfde adres woont.


Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaal je aan je gemeente zodat de gemeente ervoor kan zorgen dat het huisvuil opgehaald en/of verwerkt kan worden. De kosten voor deze heffing kunnen niet alleen per stad verschillen, maar ook per stadsdeel. Ook hangt het bedrag dat je betaalt aan afvalstoffenheffing af van of je alleen woont of met meerdere personen. In Amsterdam betaal je in het centrum bijvoorbeeld €246,48 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en €328,32 voor een meerpersoonshuishouden.

Ontvang je als student zelf de gemeentelijke aanslag?

Of je zelf de aanslag voor gemeentelijke heffingen/belasting ontvangt hangt af van je woonsituatie. Als je een zelfstandige woning hebt, dan ontvang je de aanslag zelf. Als je in een onzelfstandige woning woont, dan ontvangt 1 van de bewoners de aanslag. Onderling moet deze dan verdeeld worden. Vaak zorgt je huisbaas ervoor dat deze kosten verdeeld worden door servicekosten te rekenen waarvan de aanslag dan betaald wordt. Je huisbaas is dit echter niet verplicht.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting voor studenten

Als het aanslagbiljet op jouw naam staat en je inkomen te laag is, dan kan je mogelijk kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen. Om kwijtschelding aan te kunnen vragen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Je mag niet boven het bijstandsniveau verdienen
- Je mag geen eigen vermogen hebben

Als je kwijtschelding aan wilt vragen dan moet je de volgende documenten opsturen naar je gemeente:

- Kopietjes van inkomensspecificatie (loon, studiefinanciering)
- Een kopie van je meest recente afschrijvingen

Je hoort dan vanzelf of je in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Bron: Waternet, Amsterdam.nl